Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026

Bolesław, 07.09.2016r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI BOLESŁAWIA NA LATA 2016-2026

Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r. w związku z uchwała nr XXI/192/2016 z dnia 28.07.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

Wójt Gminy Bolesław

ogłasza, że rozpoczyna konsultacje społeczne w/w projektu.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.
Z projektem GPR można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu , ul. Główna 58 , pok. 7 w okresie od 07.09.2016 r. do 07.10.2016 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl w zakładce: Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl, formularz dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.gminaboleslaw.pl,
  2. w formie papierowej na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy

Ewentualne zapytania można kierować:

  • na adres poczty elektronicznej: zespol_badawczy@wp.pl
  • telefoniczne: 32 6424501
  • osobiście: Urząd Gminy w Bolesławiu

Projekt uchwały
Gminny program rewitalizacji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Formularz zgłaszania uwag
Zgłoś projekt

 

 

____________________________________________________________________

   

Bolesław, 26.08.2016r.

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia Gminy Bolesław
do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji


Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026.

1. Na terenie Gminy Bolesław został wyznaczony obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Bolesław, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznano za niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.
2. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
3. Interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
4. Projekt gminnego programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

 


Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Krzysztof Dudziński

 

____________________________________________________________________

 

Dokumenty do pobrania po konsultacjach społecznych:


____________________________________________________________________

 

Bolesław, 10.06.2016r.

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji GMINY BOLESŁAW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW

 

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław.
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy Bolesław. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 czerwca 2016r. do dnia 18 lipca 2016r. w formie:
1. Przeprowadzenie terenowych konsultacji społecznych w formie: spacerów badawczych połączonych z wywiadami w dniu 1.07.2016r. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław.
2. Przeprowadzenie Debaty Konsultacyjnej w dniu 11.07.2016r. na której omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław –- opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Harmonogram spotkań w dniu 11.07.2016r. w Centrum Kultury (Dworek), Bolesław, ul. Główna 55:
a. Spotkanie 1: (grupy przedstawicielskie) godzina 13.00 - Radni Rady Gminy, Sołtysi, Rady Sołeckie, Wspólnoty Mieszkaniowe, Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorców, Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Komendy Policji, Zespół roboczy,
b. Spotkanie 2: godzina 15.00 - Wszyscy Mieszkańcy Gminy Bolesław.
3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy w Bolesławiu – www.gminaboleslaw.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2016r. do Urzędu Gminy w Bolesławiu drogą korespondencyjną (32-329 Bolesław, ul. Głowna 58) oraz elektroniczną na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl , a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00).

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 17 czerwca 2016r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesław - www.gminaboleslaw.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026") oraz w pokoju nr 7 w UG Bolesław. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym i sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław w godzinach pracy Urzędu.

 


z-ca WÓJTA GMINY
/-/ Krystyna Kowalewska

 

 

 

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/……./2016
RADY GMINY BOLESŁAWIU
z dnia ………………….. 2016 r.

 

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Bolesław obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) na wniosek Wójta Gminy Bolesław, Rada Gminy w Bolesławiu

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Bolesław obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Gminy Bolesław, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustanawia się na rzecz Gminy Bolesław prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości
położonych na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu 

 

 

 

« Powrót