Odpady Komunalne

Uchwały w sprawie odpadów komunalnych

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesław 

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Informacja o terminach wywozu odpadów w III kwartale 2013 r.

INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW

INFORMACJA W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW

Nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 września 2013r.

Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o terminach wywozu odpadów w III kwartale 2013 r.

Informacja o terminach wywozu odpadów w IV kwartale 2013 r.

Ogłoszenie zbiórka chemikaliów

Ogłoszenie zbiórka zużytych opon

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY OD 1 STYCZNIA 2014r.

ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2014r.

Nowe uchwały dot. odpadów komunalnych, obowiązujące od 01.01.2014r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Informacja o terminach wywozu odpadów w 2015r.

HARMONOGRAM WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO oraz ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (MARZEC 2015r.)

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE OD 1 STYCZNIA 2016 roku

Nowy wzór deklaracji - obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Przykładowe Oświadczenie składane do deklaracji dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych na terenie nieruchomości - gdy nieruchomość zamieszkuje mniej osób niż jest zameldowanych.

Informacja o terminach wywozu odpadów w 2016r.

Od 1 stycznia 2016 roku zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie w sprawie odbioru pojemników na popiół

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZSEiE – 24.03.2016r.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadów

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW: ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON NA TERENIE CAŁEJ GMINY BOLESŁAW

« Powrót