PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „e-Urząd w Gminie Bolesław”

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu.
W dniu 13.10.2010 roku Wójt Gminy Bolesław podpisał umowę nr: MRPO.01.02.00-12-032/10-00-XVI/572/FE/10 o dofinansowanie Projektu: e-Urząd w Gminie Bolesław w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowanie Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 907.395,62 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 666.313,93 zł (75 % kosztów kwalifikowanych),
Budżet Gminy: 241.081,69 zł.

Termin realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 10.05.2010 r.
Zakończenie realizacji: 30.12.2011 r.

Opis Projektu i jego cele:
Przedmiotem zrealizowanego projektu było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) który zakłada integrację wewnętrznych aplikacji Zarządzania Gminą wraz z systemem obiegu dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z klientem (e-Urząd). Dodatkowo w związku z koniecznością dostosowania infrastruktury informatycznej Urzędu do wymogów technicznych planowanego Systemu Informatycznego, projekt zakładał również zakup odpowiedniego sprzętu informatycznego.
Projekt zrealizowano na terenie Gminy Bolesław. Sprzęt wraz z oprogramowaniem zainstalowano w budynku należącym do Urzędu Gminy Bolesław.

Główne cele Projektu:

 • poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Bolesław drogą elektroniczną,
 • podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników Urzędu Gminy Bolesław,
 • obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd Gminy usług publicznych,
 • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Bolesław,
 • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, w tym informacyjnymi, Gminy Bolesław,
 • podniesienie efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Urząd Gminy, skrócenie czasu realizacji procedur,
 • usprawnienie obsługi mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu oraz współpracujących z nim jednostek, a także stworzenie im możliwości komunikacji z Urzędem drogą elektroniczną.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą.
W dniu 28.03.2011 r. została podpisana umowa na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, wdrożenia i szkolenia w ramach projektu e-Urząd w Gminie Bolesław” z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego generalnym wykonawcą Firmą REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Bielsko-Biała.
Realizacja:
Etap 1 – dostawa i instalacja infrastruktury – do 28.04.2011 r.
Etap 2 – dostawa i instalacja oprogramowania – do 30.06.2011 r.
Etap 3 – przeprowadzenie szkoleń pracowników – do 30.11.2011 r.


Promocja Projektu
Materiały prasowe.

 • Artykuł „e-Urząd w Gminie Bolesław” w Bolesławskich Prezentacjach” Nr 04/2011 Kwiecień 2011 r.,
 • Artykuł „Nowe e-usługi w Gminie Bolesław” w Bolesławskich Prezentacjach Nr 10/2011 Listopad 2011 r.,
 • Ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej Nr 294 z dnia 19.12.2011 r. – informacja o zakończeniu realizacji Projektu.

Instrukcja Użytkownika e-Urzędu – folder informacyjno-promocyjny.
Instrukcja opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jednostce Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-Urząd w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Bolesław”. Opisany w niej jest sposób dostępu zarówno do danych publicznych, jak i podatkowych dostępnych po zalogowaniu użytkownika do serwisu.

 

« Powrót