Zadania Komisji

  1. Opracowanie, inicjowanie i nadzorowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przygotowanie budżetu na jego realizację.
  2. Współpraca z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w zakresie opracowania i nadzorowanie wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowane budżetu na jego realizację.
  3. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych.
  4. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  5. Opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwolenia do sprzedaży napojów alkoholowych.
  6. Pozostałe zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Postępowanie Komisja powinno zabezpieczyć dobro osób zgłaszających się do Komisji oraz osób wzywanych na rozmowę. Informację z którymi zapoznają się członkowie Komisji oraz inne upoważnione osoby w związku z wykonywaniem swoich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.
 

Schemat postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący i Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielają porad i pomocy osobom zainteresowanym codziennie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46 w godz. pracy Ośrodka tj. od 7,00 do 15,00.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu między innymi prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
„Art. 41.
3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Art. 25.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
Art. 26.
1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy Bolesław.
Do zadań własnych gminy należy:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) (uchylony)
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

 

Schemat postępowania
 

« Powrót