Skład Komisji

W Gminie Bolesław zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu w składzie:

Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Grażyna Gaj
Katarzyna Kurek
Marzena Mirek
Andrzej Buczyński
Piotr Kuś

GKRPA ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46.

Do zadań Komisji należy:

 1. Inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, między innymi poprzez:
  1. Zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
  2. Udzielanie rodzinom w których istnieją problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 3. Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
 5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
 6. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających napoje alkoholowe, poprzez:
  1. Kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
  2. Wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu, wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku leczenia odwykowego.
  3. Wnioskowanie do sądu o ustanowienie nadzoru na czas trwania leczenia odwykowego.
 7. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży i podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 8. Wydawanie opinii w drodze postanowień poprzedzającej wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
 9. Inicjowanie procedury „Niebieskiej karty”.
 10. Przygotowanie i opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Udział członków Komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi czy rozwiązywania problemów alkoholowych.
 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
 13. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest zatwierdzany corocznie przez Radę Gminy Bolesław. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Załączniki:

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku w celu realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Wójt Gminy powołuje Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Funkcję tą pełni od 2001 roku pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu Katarzyna Kurek.

GKRPA działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzonego przez Wójta Gminy Bolesław. Komisja obejmuje swoim zasięgiem działania obszar Gminy Bolesław. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje i odwołuje Wójt.

« Powrót