PROJEKT ZPORR

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI REWALORYZACJI DWORKU >>

 

II etap rewaloryzacji zabytkowego dworku w Bolesławiu na półmetku !

Realizacja Projektu rozpoczęła się w grudniu 2006 roku i trwać będzie do lutego 2008 r.
W oddanych do użytkowania pomieszczeniach znajdzie przede wszystkim swą siedzibę Gminny Ośrodek Kultury.
Dworek otwarty będzie zarówno dla mieszkańców Gminy jak i dla turystów, na których czekać będą interesujące oferty kulturalne, pokoje  gościnne i kawiarnia.
Atmosfera kultury i sztuki w ciekawy sposób promować będzie Gminę Bolesław.

"Przegląd Olkuski" z dnia 22.06.2007 r.


Zakres dotychczas wykonanych robót budowlanych: dokończono renowację dachu, zrealizowano część robót elektrycznych i tynków wewnętrznych, zamontowano okna, rozpoczęto prace elewacyjne oraz wykonano kotłownię.  Zostały wydatkowane także środki na działania towarzyszące rzeczowej realizacji projektu: nadzór autorski, inwestorski, promocja.

Projekt pn.:   "II etap rewaloryzacji zabytkowego dworku w Bolesławiu (powiat Olkusz)" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnegooraz z budżetu państwa.

W dniu 15.11.2006 r. Wójt Gminy Bolesław podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: "II etap rewaloryzacji zabytkowego dworku w Bolesławiu (powiat Olkusz)", który jest realizowany w ramach:

 • Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
 • Poddziałanie 3.3.2 - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Podpisanie umowy

Finansowanie Projektu

Wartość całkowita projektu: 2.392.000,00 zł  w tym:

 • Budżet państwa (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego): 239.200,00 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR): 482.155,00 zł
 • Budżet gminy: 1.670.645,00 zł

Termin realizacji Projektu

 • Rozpoczęcie (rzeczowe) realizacji: 17.12.2006 r.
 • Zakończenie realizacji: 15.02.2008 r.

Opis Projektu

Przedmiotem Projektu jest II etap rewaloryzacji zabytkowego dworku w Bolesławiu. Dworek, powstały prawdopodobnie w XIX w., jest jednym z najbardziej interesujących obiektów architektonicznych w Gminie Bolesław. Jest swoistym świadkiem historii pogranicza Małopolski i Śląska. Był obiektem przypałacowym, rezydencją szlachecką, potem miejscem zamieszkania menedżerów rozwijającego się przemysłu, wreszcie - w XX w. pełnił funkcje mieszkaniowe i publiczne. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A - 1297/83 i podlega ochronie prawnej.

Ze względu na atrakcyjne, centralne położenie dworku w Bolesławiu, na terenie parku , obiekt winien stanowić potencjalny zasób, wokół którego będzie się budować przyszły kapitał rozwojowy gminy.

Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym. Głównym założeniem dotychczas prowadzonych prac (projektowych i budowlanych) było powstrzymanie procesów destrukcyjnych, zarówno w elewacjach, jak i we wnętrzu obiektu oraz przywrócenie i wyeksponowanie jego walorów zabytkowych i estetycznych. Przyjęte rozwiązania technologiczne wynikają ściśle z zaleceń konserwatora zabytków i roboty prowadzone są pod jego bezpośrednim nadzorem.

Ponadto, obiekt podlega wpływom szkód górniczych, gdyż w latach 1920-1954 pod dworkiem prowadzona była eksploatacja rud i pod jego zachodnią częścią znajduje się płytko przebiegający chodnik, dlatego też budynek musiał dodatkowo zostać odpowiednio zabezpieczony.

W etapie I wykonano roboty budowlane związane z odtworzeniem bryły obiektu, wzmocnienie konstrukcji, wymianę więźby dachowej i pokrycia oraz podpiwniczenie obiektu.

Plan działań etapu II zakłada m. in.:

 • dokończenie renowacji dachu;
 • zakup i montaż stolarki okiennej, drzwiowej;
 • wykonanie instalacji C.O. oraz wod-kan;
 • zakup i montaż kotłowni;
 • wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej;
 • realizację robót wykończeniowych;
 • zagospodarowanie przyległego otoczenia obiektu, roboty wynikające z etapowania inwestycji ( tj. odwodnienie, rozbiórka zabezpieczeń, ułożenie rusztowań, czyszczenie elewacji, konserwacja zabytkowej stolarki);
 • wyposażenie umożliwiające realizację funkcji społeczno - kulturalnych ( zakup niezbędnego sprzętu: technologia kuchni, wyposażenie sali wielofunkcyjnej w sprzęt zabudowany na stałe: nagłośnienie, ekran, rzutnik oraz system zabezpieczenia w obiekcie dziedzictwa kulturowego: alarmowy i do monitoringu );
 • zakup i montaż dźwigów;
 • zakończenie robót zewnętrznych i elewacji;
 • nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i promocję projektu,


Założeniem naczelnym przyjętego projektu technicznego było pozostawienie zewnętrznej bryły budynku (poza nowym posadowieniem werandy) w stanie niezmienionym. Aczkolwiek, zaplanowano podpiwniczenie budynku pod całą częścią główną oraz utworzenie użytkowego poddasza. W wyniku działań projektowych uzyskano następujące parametry:

 • powierzchnia: 1.122,10 m2  (użytkowa: 1018,1 m2, pomocnicza: 104 m2), w tym powierzchnia usługowa pod kawiarnię: 274,01 m2, oraz 3 pokoje gościnne z 6 miejscami noclegowymi.

Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wyposażenie w windę, podjazd i odpowiednio urządzone toalety. W piwnicach obiektu znajdzie się kawiarnia-galeria z 40 miejscami. Piwnica będzie mieścić także pomieszczenia techniczne (kotłownia). Na parterze znajdą się m.in. sale (w tym wielofunkcyjna o pow. 120m2) oraz jeden z apartamentów. Piętro zajmować będą sale przeznaczone na koła zainteresowań (Gminnego Ośrodka Kultury) oraz dwa pokoje gościnne.Stan aktualny - widok od strony północnej


Stan aktualny - widok od strony południowej

 

Tło i uzasadnienie Projektu

Dokonanie rewaloryzacji i adaptacji dworku znajdującego się w miejscowości Bolesław (centrum gminy) naturalnie zużytego i zniszczonego podyktowane było faktem zaspokojenia kulturalnych i społecznych potrzeb mieszkańców.
Budowa geologiczna terenu, na którym leży gmina, zdeterminowała jej gospodarkę. Powierzchnia Obszaru Górniczego Gminy Bolesław (wg "Studium uwarunkowań ...." ) wynosi 3.220 ha, co stanowi 77% całkowitej powierzchni gminy. Profil gospodarczy gminy jest monocentryczny, skupiony głównie na przemyśle wydobywczym. Ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne Gmina Bolesław jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud ołowiu i cynku w Polsce. Pozostałe branże to między innymi elektrotechnika, odlewnictwo metali, budownictwo.

Najważniejszym dla gospodarki gminy są "Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław" S.A. Głównym obszarem działalności firmy jest wydobywanie rud cynkowo-ołowiowych, ich przerób na koncentraty oraz produkcja metali nieżelaznych a także związana z tym działalność handlowo- marketingowa i logistyczna. Poza tym przedsiębiorstwo zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: kwasu siarkowego, kamienia dolomitowego oraz prowadzeniem działalności usługowej dot. usług transportowych, mechanicznych, laboratoryjnych, sprzedaży wody. Na rzecz przedsiębiorstwa pracuje około 3.650 pracowników.

Niemniej, jednak aktualnie górnictwo rud cynku i ołowiu znajduje się w końcowej fazie. Gminę czeka sukcesywnie malejący udział eksploatacji górniczej, a docelowo dogłębna zmiana gospodarczej struktury i funkcji tego obszaru na rzecz zróżnicowania proporcji i profilu ekonomicznej aktywności ludności.

Znaczącymi podmiotami na lokalnym rynku stają się małe firmy, zakładane przez dawnych pracowników dużego zakładu przemysłowego.
W związku z powyższym głównym celem strategicznym Gminy Bolesław jest "Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej poprzez wyznaczenie atrakcyjnie położonych i dostępnych do nabycia terenów dla różnego rodzaju działalności w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności ponadlokalnej".

Pierwszym krokiem jaki Gmina wykonała w celu realizacji takiej strategii było uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego w którym wskazano bardzo korzystnie położony pod względem komunikacyjnym, posiadającym doprowadzenie wody i energii - obszar o powierzchni 216 ha - koncentracji inwestycji gospodarczych, przetwórstwa, magazynowania i transportu w miejscowości Bolesław.

Gmina Bolesław jest obszarem bogatym w historyczne i kulturowe dziedzictwo. Posiada zabytki architektury, które mogą być przyszłością dla rozwoju turystyki na jej terenie. Dla rozwoju turystyki sprzyjające jest również ciekawe położenie geograficzne gminy. Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w którym bezpośrednim sąsiedztwie usytuowana jest gmina Bolesław ma bogatą faunę i florę.

Dogodne położenie gminy daje jej także duże szanse na rozwój gospodarczy. Bliskość Krakowa sprzyja powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych.

Realizacja projektu wynika z Planu Rewitalizacji obszaru poprzemysłowego przyjętego uchwałą Rady Gminy, a także ze Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego.

Cele Projektu

W Gminie Bolesław ze względu na istniejący i prowadzony w przeszłości przemysł wydobywczy, prowadzona jest na szeroką skalę rewitalizacja. Celem prowadzonej rewitalizacji jest środowiskowo - przyrodnicza rekultywacja terenów poprzemysłowych oraz zmiana funkcji użytkowych terenu i adaptacja go wraz ze znajdującymi się na nim obiektami na cele kulturalne, społeczne, gospodarcze, rekreacyjne i turystyczne.

Celem podejmowanych przez gminę działań jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru gminy, poprzez tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz wzrost mobilności zawodowej mieszkańców gminy. W ramach współpracy z gminami ościennymi planuje się także w Bolesławiu stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej (w miejscowości Bolesław) na terenach przekwalifikowanych właśnie na ten cel w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Celem niniejszego Projektu jest przystosowanie dworku do pełnienia współczesnych funkcji, a szczególnie - do wykorzystania go dla realizacji strategii rozwoju gminy, związanej m.in. z rozwojem turystyki i alternatywnych dla tzw. "starych przemysłów" dziedzin życia gospodarczego. Wiąże się to z projektowanym programem funkcjonalnym dworku, który winien w przyszłości pełnić funkcje: obiektu użyteczności publicznej, zaplecza hotelowego gminy oraz miejsca świadczenia usług o charakterze komercyjnym, jak kawiarnia, punkty usługowe związane z turystyką, nauką języków obcych etc.

Cele ogólne Projektu to m.in.

 • poprawa warunków życiowych mieszkańców gminy;
 • tworzenie warunków do osiedlania się ludności napływowej;
 • stworzenie nowych miejsc pracy;
 • tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju nowych firm;
 • restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki gminy;
 • stworzenie nowych miejsc noclegowych;
 • wykreowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla turystów.

W związku z powyższym cele projektu są spójne z działaniem 3.3.2 ZPORR.

« Powrót