Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

I. Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

 1. Szef - Krzysztof Dudziński
 2. Z-cy Szefa - Krystyna Kowalewska

II. Grupa Planowania Cywilnego

 1. Beata Łaskawiec
 2. Barbara Wnuk

III. Grupa monitorowania, prognoz i analiz

 1. Lucyna Stypa
 2. Małgorzata Kocjan

IV. Grupa operacji i organizacji działań

 1. Zygmunt Szlęzak
 2. Waldemar Wiśniewski
 3. Rafał Kaczmarczyk
 4. Robert Todor

V. Grupa zabezpieczenia logistycznego

 1. Janusz Kika
 2. Tomasz Pawlik
 3. Tadeusz Swędzioł
 4. Jarosław Kubiczek
 5. Anna Chruściel

VI. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 1. Beata Winiarczyk
 2. Anna Kruszak - Kołodziejczyk

Do pełnienia całodobowych dyżurów pod telefonem komórkowym

tel. kom.  608383085

zostały powołane n/w osoby;

 1. Beata Łaskawiec
 2. Barbara Wnuk
 3. Lucyna Stypa
 4. Małgorzata Kocjan

Zadania osób pełniących dyżur

 • zbieranie informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy Bolesław,
 • informowanie szefa Zespołu o wystąpieniu zagrożeń,
 • przekazywanie decyzji Szefa Zespołu i osób kierujących akcją ratowniczą zainteresowanym organom i instytucjom,
 • opracowywanie informacji i meldunków o przebiegu akcji ratunkowej.


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie art.19 ust. 4-6 ustawy z dnia 26.04. 2007r o zarządzaniu kryzysowym
( Dz. U. nr 89 poz. 590 ).

Zespół realizuje zadania przewidziane ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Pracami zespołu kieruje Wójt będący Szefem, a na wypadek jego nieobecności Zastępcy Szefa.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym;

 1. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej „.
 2. Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków”.
 3. Ochronie infrastruktury krytycznej – należy prze to rozumieć wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie”.
   

 

« Powrót