Ochrona Środowiska

2012-06-08

Z A W I A D O M I E N I E

Oś.6220.1.2012


Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 200r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz 1227ze zm.) zawiadamiam strony postępowania,
 • art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam społeczeństwo,

więcej »

2012-05-18

Obwieszczenie

Oś.6220.1.2012

Bolesław dnia 16.05.2012r.

 

Obwieszczenie


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: Oś.6220.1.2012 z dnia 15.05.2012r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

więcej »

2012-04-12

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY BOLESŁAW

W dniu 16.04.2012r.
na terenie Gminy Bolesław
odbędzie się zbiórka

 • odpadów wielkogabarytowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
  32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
  oraz
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę „TOMAD” Adam Dziodzio
  31-215 Kraków, ul. Biała 4

 

więcej »

2012-03-28

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 516/6, 516/11 położone w Laskach) oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2012-03-21

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Bolesław
z dnia 21 marca 2012r.
w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym

Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 8 Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesław wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie gminy Bolesław, zobowiązani są w ustalonych terminach tj.

terminie wiosennym – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2012r.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... ... [16] [17] 18