Ochrona Środowiska

2013-01-16

I N F O R M A C J A dot. sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy zbiorczych zestawień danych o rodzajach ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

więcej »

2013-01-16

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2011r. Nr 63, poz. 638 ze zm.), każdy producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań jest obowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granica opakowań, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

więcej »

2013-01-09

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

Do dnia 30.06.2013r odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesław odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Od dnia 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W nowym systemie inne zasady będą obowiązywały właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a inne właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

więcej »

2012-11-26

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z wymaganiami art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszeniu do wójta podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

więcej »

2012-11-23

Zawiadomienie

Oś.7624/5/10


Zawiadomienie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że decyzją znak: Oś.7624/5/10 z dnia 23.11.2012r. wprowadził zmiany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.02.2012r. nr 7624/5/10 wydanej dla przedsięwzięcia pn: „Zagospodarowaniu działki dla krótkotrwałego magazynowania i sortowania odpadów komunalnych z zainstalowaniem urządzenia do sortowania odpadów w Bolesławiu ul. Osadowa”
Inwestor: Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków, Wiesław Strach,
ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa

 

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Ryszard Januszek

 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [13] [14] 15 [16] [17] [18]   następna strona »