Rada Gminy

2012-09-17

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
19 września 2012 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
 • uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław,
 • podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania,
 • zmiany uchwały Nr XII/106/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przekazania gruntu w drodze bezprzetargowej,
 • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Krzykawce, stanowiącej własność Gminy Bolesław,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej działki nr 219/4 i nr 226/8,
 • wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy na potrzeby związane z działalnością statutową Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przewodniczący
Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2012-07-11

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
17 lipca 2012 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Bolesław

 

Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie:

 • upoważnienia Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych” w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Przewodniczący

Rady Gminy Bolesław

  /-/ Mirosław Wójcik

 

więcej »

2012-06-22

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
26 czerwca 2012 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Bolesław


Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
 • poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa,
 • podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 • wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na potrzeby związane z działalnością statutową Poczty Polskiej w trybie bezprzetargowym, na kolejne lata,
 • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania: „diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrumentu rozwoju ponadlokalnego” w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego i finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik

 

więcej »

2012-04-20

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz. 12 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
 • absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2011 rok,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
 • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław.


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2012-03-15

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 23 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [12] [13] 14 [15]   następna strona »