Rada Gminy

2013-05-22

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
24 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
 • absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2012 rok,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Olkuskiego,
 • zmiany uchwały Nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do częściowych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 • wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – placów zabaw na terenie Gminy Bolesław.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2013-03-25

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
27 marca 2013 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
 • udzielenia pomocy dla Powiatu Olkuskiego,
 • przekazania środków finansowych dla Policji,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
 • wyodrębnienia w budżecie Gminy Bolesław na rok 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
 • przystąpienia do częściowych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesław w roku 2013,
 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolesław,
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2012-12-13

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
21 grudnia 2012 roku o godz. 1200 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

więcej »

2012-11-21

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 26 listopada 2012 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

więcej »

2012-10-23

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2013,
 •   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2013 rok,

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [11] [12] 13 [14] [15]   następna strona »