Rada Gminy

2014-01-22

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
28 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego Gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2013-12-10

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
 • uchwały budżetowej na 2014 rok,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykawa,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2013-11-21

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
28 listopada 2013 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :
Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
 • uchwalenia Statutu Gminy Bolesław,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 października 2012 r.
 • w sprawie: uchwalenia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na lata 2013-2017,
 • częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
 • uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.,
 • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, nieruchomości położonej w Bolesławiu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 • powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2013-10-24

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
30 października 2013 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2014,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2014 rok,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bolesław na lata 2014 – 2016,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolesław na lata 2014 – 2016,
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2013-07-05

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 11 lipca 2013 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [10] [11] 12 [13] [14] [15]   następna strona »