Przetargi i konkursy

2016-07-29

Informacja o wyniku postępowania

Bolesław dn.28.07.2016r.

Zamawiający unieważnia postępowanie z dnia 19.07.2016r. dotyczące rozeznania cenowego na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław”, z uwagi na fakt, iż cena najniższej złożonej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.

Z-ca Wójta Gminy
mgr inż. Krystyna Kowalewska

 

więcej »

2016-07-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.271.4.2016

Bolesław, dnia 26.07.2016r.

 

Zamawiający:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58
Tel. (32) 6424-501, faks: (32) 6424-801
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z „Zaproszeniem do złożenia oferty” z dnia 19.07.2016r. na aktualizację 3 audytów energetycznych (wykonanych w 2015 roku ) dla projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław”, planowanego do złożenia w ramach Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Ewelina Zub – Sokalska ul. Główna 5, Zalesie Golczowskie, 32-310 Klucze

W/w oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu - „Zaproszenie do złożenia oferty” i była najkorzystniejszą pod względem cenowym.

 

 


Z-ca Wójta Gminy
mgr inż. Krystyna Kowalewska
 

więcej »

2016-07-20

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław

RRG.271.5.2016

Bolesław, dnia 19.07.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty 6 000 euro

I. Dane Zamawiającego:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności, które będzie zawierało dane i elementy wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku, w szczególności:
- wyliczenie wskaźników, weryfikacja i ustalanie kwalifikowalności wydatków,
-„Analizę finansową, analizę ekonomiczną, oraz analizę ryzyka” dla projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław”, planowanego do złożenia w ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

więcej »

2016-07-20

Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław

RRG.271.4.2016

Bolesław, dnia 19.07.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty 6 000 euro

I. Dane Zamawiającego:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Aktualizacja, zgodnie wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 tj. dokumentem pn. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego”
- 3 audytów energetycznych (wykonanych w 2015 roku) dla projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław”, planowanego do złożenia w ramach Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.
2. Gmina posiada dla przedmiotowego projektu Audyty energetyczne oraz dokumentację projektową. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • Modernizacja systemów grzewczych – 3 kpl.
  • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów) – w 3 obiektach (Zespół Szkół w Krzykawie, OSP Bolesław, OSP Podlipie)
  • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych – w 3 obiektach
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej – na 1 obiekcie (5szt. paneli o mocy 250W każdy)
  • Montaż oświetlenia typu LED – w 1 obiekcie.

3. Dostarczenie Zamawiającemu w formie elektronicznej na CD – 1 szt. oraz formie papierowej - 2 egz. (wydruk kolorze), przy czym 1 egzemplarz winien zostać opatrzony podpisami i pieczęciami osób reprezentujących wykonawcę.

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] ... [6] [7] [8]   następna strona »