Rada Gminy

2011-12-14

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
20 grudnia 2011 roku o godz. 10 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
  • uchwała budżetowa na 2012 rok,
  • ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych,
  • uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Bolesław”,
  • określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bolesław na I półrocze 2012 roku,


  Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

  /-/ Mirosław Wójcik

   

  « Powrót