Rada Gminy

2011-10-21

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
27 października 2011 roku o godz. 1000 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,
  • zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Małobądzu ul. Pniaki, ul. Leśna-etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • uchylenia Uchwały Nr XXI/203/2004 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przekazania gruntu w drodze bezprzetargowej,
  • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław,
  • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bolesław”,
  • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzykawka”,
  • zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
     

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik

 

« Powrót