Aktualności

2009-05-04

O G Ł O S Z E N I E

  O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni dolomitu "Ujków Stary" w Bolesławiu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

- i n f o r m u j ę -

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu wymienionego na wstępie. Przedmiotem opracowania jest obszar o pow. ok. 155 ha, położony pomiędzy ogrodzeniem ZGH i stawami osadowymi.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, w godzinach pracy urzędu, w dniach od 04 maja 2009 do 26 maja 2009 r. oraz mogą zgłaszać uwagi i wnioski w tym terminie.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Bolesław na adres:
32-329 Bolesław, ul. Główna 58, ustnie do protokołu w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego i Komunikacji pok. nr 7 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: boleslaw@boleslaw.top.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bolesław

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Januszek
 

« Powrót