Aktualności

2009-02-26

Deratyzacja w okresie wiosennym

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Bolesław
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym

Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 8 Uchwały Nr XLIV/355/2006 Rady Gminy Bolesław z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesław wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław, zobowiązani są w ustalonych terminach tj.

terminie wiosennym - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2009r.

przystąpić na swoim terenie do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie trutki w wyżej podanym terminie.
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:

  • nie dotykać trucizny gołymi rękami,
  • podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,
  • po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,
  • puste opakowanie po truciźnie spalić,
  • miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami domowymi,
  • truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym, w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.

Trucizna winna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem "Uwaga trucizna".
Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Padłe gryzonie należy spalić lub zakopać na głębokość 1 m w odległości 20 m od źródeł wody do picia.
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

 

« Powrót