Aktualności

2009-03-20

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Podlipiu”

Oś 7624/16/08

  ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19.03.2009r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze” Miasto Bukowno i Gmina Bolesław;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podlipiu”, wszczętego w dniu 08.10.2008r. na wniosek Biura Usług Projektowych , Andrzej Borzym, 05-500 Piaseczno, ul. Topazowa 3 , Inwestor -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz.

Informuję osoby, które są zainteresowane w/w przedsięwzięciem, że w dniach od 23.03.2009r do 14.04.2009r. mogą zapoznawać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi
w formie;

  • pisemnej -w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławiu,
  • ustnie do protokołu - w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
    Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu,
  • e - mailem na adres : boleslaw@boleslaw.top.pl

  Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Bolesław.

  Bolesław dnia 20.03.2009r.

  Wójt Gminy Bolesław

/-/ Ryszard Januszek


 

« Powrót