Aktualności

2009-02-26

"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bolesław"

Obwieszczenie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w dniu 26.02.2009r zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bolesław"

w ramach projektu pn.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewnii Białej Przemszy na terenach Gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze".
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w miejscowościach: Międzygórze, Krążek Podlipie.

W związku z powyższym informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Bolesław dnia 26.02.2009r.

 


Wójt Gminy Bolesław
/-/ Ryszard Januszek


 

« Powrót