Aktualności

2016-11-09

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH - ankieta

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH - ankieta

Projekt pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej

 

Wójt Gminy informuje, że Gmina Bolesław we współpracy z Gminą Klucze i Miastem Bukowno rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposkiego 2014-2020 na dotacje do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne.

Program wymiany źródeł ciepła ma na celu ochronę oraz poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstający w procesie przygotowania ciepła do ogrzewania budynków i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania ankiet uczestnictwa w projekcie dot. WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH.

Osoba do kontaktu :
Jakub Kilian – Ekodoradca Gminy Bolesław,
- w poniedziałki od 12.00 do 16.00 oraz w środy i czwartki od godz. 7.00 do 15.00.
Tel. (32) 6424-501 wew. 208
E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl
Pok. nr 7, Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58,  32-329 Bolesław

 

 

GMINA BOLESŁAW ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY
„WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH”

Gmina Bolesław wraz z Gminą Klucze i Miastem Bukowno planuje złożenie wniosków o pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020 do dwóch konkursów:

• Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe
• Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na paliwa stałe

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem wraz z Gminą Bolesław do ww. konkursów jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte dotacjami  na wymianę źródła ciepła (starych kotłów/pieców) prosimy o wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bolesław.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone kwotą 350zł/kW mocy nowego kotła, lecz nie więcej niż 8 000 PLN, a w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.

Dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania będzie ograniczone kwotą 80zł/m2 powierzchni ogrzewanej budynku, lecz nie więcej niż:

6 000 PLN, a w przypadku Poddziałania 4.4.2
1 000 PLN, a w przypadku Poddziałania 4.4.3

 

Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domowe uwarunkowane będzie:
- podpisaniem umowy z Gminą Bolesław (lub Gminą Klucze, jako Liderem Projektu) o przystąpieniu do projektu,
- poddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana będzie przez audytora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski i na zlecenie urzędu,
- wykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych – tylko jeśli potrzebę taką określi przeprowadzona przez audytora ocena energetyczna budynku – np. wymiana okien, docieplenie ścian – w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy o wymianę pieca,
- zmniejszeniem emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca.

 

Obowiązki mieszkańca dla potrzeb rozliczenia dofinansowania oraz z okresie trwałości:
- Przedłożenie protokołu likwidacji i złomowania starego kotła.
- Ubezpieczenie kotła w okresie trwałości projektu (5 lat od daty rozliczenia dotacji).
- Zapewnienie serwisowania corocznego nowego kotła na koszt użytkownika w okresie trwałości projektu (zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia).


W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt:
Telefoniczny pod nr: (32) 6424-501 wew. 208
E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl
Osobisty: Ekodoradca Gminy Bolesław - Jakub Kilian, w poniedziałki od 12.00 do 16.00 oraz w środy i czwartki od godz. 7.00 do 15.00 w pok. nr 7, Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław:
www.gminaboleslaw.pl oraz pok. nr 7 (parter).


TERMIN SKŁADANIA ANKIET: do 30 listopada 2016r.

Ankiety można złożyć w Urzędzie Gminy na Dziennik Podawczy (parter) lub do Sekretariatu oraz u Sołtysów wsi.

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety!

Załączniki:

« Powrót