Aktualności

2016-10-24

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Zarządzeniem Nr 0050/145/2016 z dnia 24.10.2016 r. Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.


Konsultacje prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dzień 8.11.2016 r. o godzinie 15.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55.

Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl, oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58 – Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego i Komunikacji, pokój nr 7.

Uwagi/opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu do dnia 14.11.2016r., pisemnie do Urzędu Gminy Bolesław ( z dopiskiem „Program współpracy 2017”), drogą elektroniczną na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl, lub podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.
 

« Powrót