Przetargi i konkursy

2016-10-18

Zakup i dostawa laptopa i akcesoriów w ramach projektu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z realizacją Projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej

  na:

Zakup i dostawę laptopa i akcesoriów w ramach projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze” - projekt LIFE dla Gminy Bolesław
 

§ 1
Informacje o zamawiającym

Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Adres poczty elektronicznej: boleslaw@gminaboleslaw.pl
Strona internetowa: www.gminaboleslaw.pl
Numer telefonu: (32) 642-45-01
Numer faksu: (32) 642-48-01
 

§ 2
Tryb udzielenia zamówienia.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

 

§ 3
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia polega na zakupie i dostawie laptopa wraz z oprogramowaniem, i akcesoriów (replikator / stacja dokująca, monitor, klawiatura, mysz, podkładka, okablowanie).
2. Laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoria określone w załączniku 1 do formularza ofertowego należy dostarczyć jednorazowo do miejsca realizacji projektu, tj. Urząd Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 w godzinach 8:00 do 14:00, poniedziałek – piątek.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określają formularze cenowe wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Parametry techniczne
i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił, jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach.

4. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 30213100-6 – Komputer przenośny;
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu dostawy na okres określony przez producenta, lecz nie krótszy niż
36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru dostawy bez uwag.
7. Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
8. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Laptop musi posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
10. Wykonawca zapewni rozładunek dostarczonych urządzeń ze środków transportowych
i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku.

 

§ 4
Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. 15 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 5
Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

§ 6
Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami do formularza – załącznik nr 1

 

§ 7
Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

§ 8
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego przy ul. Głównej 58 w Bolesławiu, w biurze podawczym urzędu (pok. nr 1) do dnia
25 października 2016 do godz. 12.00 r., zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym, w § 7 pkt. 9. lub elektroniczną na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 1, w dniu 25.10.2016 r., o godzinie 12.30.

 

§ 9
Opis sposobu obliczania ceny.

1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 


§ 10
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
2. Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 80 pkt.
3. Kryterium nr 2: gwarancja – waga kryterium 20 pkt.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 1
80 najniższa zaoferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 2
20 najniższy zaoferowany termin wykonania
T=----------------------------------------------------------x20
termin wykonania badanej oferty
RAZEM 100 ────────────────────

   

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych uprzednio ofertach.

 

§ 11
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy
w ciągu 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Załączniki:

« Powrót