Przetargi i konkursy

2016-09-15

Remont pokrycia dachowego-gontu drewnianego na Dworku w Krzykawce

Urząd Gminy Bolesław
Referat Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Mieszkaniowej


Znak sprawy: IR.7013. 35.2016

Bolesław, dnia, 14.09.2016 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„Remont pokrycia dachowego-gontu drewnianego na Dworku w Krzykawce”

____________________________________________________________________
(nazwa zamówienia)

o wartości przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01; Fax: 32- 642 48 01; e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261400-8 Pokrywanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych dachu Dworku w Krzykawce, obejmujących między innymi wymianę pokrycia dachowego z gontów na pow. 414,37 m2, impregnację grzybobójczą, owadobójczą i ognioochronną, wymianę obróbek blacharskich, naprawę tynków na kominach i wymianę instalacji odgromowej budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- przedmiar robót

Ponadto Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego, w terminie realizacji robót, dokumentację powykonawczą (w ilości 2 egz.)
oraz na potrzeby Małopolskiego Konserwatora Zabytków:
- dokumentację powykonawczą (w ilości 2 egz.), obrazującą przebieg robót i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów i dokonanych odkryć (wraz z dokumentacją fotograficzną),
- opracowanie (w ilości 2 egz.) sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2016 r

IV. Okres gwarancji:
Gwarancja na 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
V. Warunki płatności:
Płatność przelewem na podane przez Wykonawcę konto. Termin zapłaty faktury: 30 dni, licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VI. Forma złożenia oferty1 – według wyboru Wykonawcy
1. Oferta winna być sporządzona na/lub zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2016 r. w formie (do wyboru):

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub na Biuro podawcze
  • faksem na numer: 32 6424-801
  • w wersji elektronicznej (zeskanowany, podpisany formularz oferty) na e-mail:
    boleslaw@gminaboleslaw.pl

1 Zamawiający zaleca złożenie oferty w formie pisemnej w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie.


VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału ,
w postępowaniu, w szczególności dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym :
- osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
np. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej *
i
- osobą na stanowisku Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych *

wykazane osoby powinny aktualnie przynależeć do właściwej izby samorządu terytorialnego, natomiast osoba na stanowisku kierownika budowy winna wykazać, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury**.

* w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
z 2014 r., poz.1278).
** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. , poz.1446 ze zm.).

VIII. Kryterium oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena brutto – 100%.

IX. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy (uproszczony) sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót.

X. Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3 Opis techniczny
Załącznik nr 4 Rysunki
Załącznik nr 5 Opis techniczny – instalacja odgromowa
Załącznik nr 6 Rysunki – instalacja odgromowa
Załącznik nr 7 STWiORB
Załącznik nr 8 Pozwolenia na realizację
Załącznik nr 9 Przedmiar robót – wymiana gontów
Załącznik nr 10 Przedmiar robót-instalacja odgromowa
 

« Powrót