Sport

2014-03-05

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU NA 2014 ROK

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr XXII/198/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. poz. 7908).

Informuje, że w wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wybrano ofertę złożoną przez:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LASKOWIANKA” Laski, ul. Leśna 32-329 Bolesław


Nazwa i opis projektu:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych itp. poprzez szkolenia oraz organizowanie lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na rzecz mieszkańców Gminy, w tym : organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych, organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy, udział we współzawodnictwie sportowym poza granicami Gminy, możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych.


Łączny koszt projektu:

50.028,85zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia osiem zł. 85/100 )


Wysokość przyznanej dotacji:

45.000,00zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł. )

Uzasadnienie:

Wniosek złożony przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LASKOWIANKA” spełnia wymogi formalne określone w w/w uchwale oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji projektu mieści się w kwocie przyznanej dotacji.

 


WÓJT GMINY

mgr Ryszard Januszek

 


Ogłoszono:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej
2. W siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń,
3. Na stronie internetowej organu administracji publicznej.
 

« Powrót