Rada Gminy

2013-05-22

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
24 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
  • absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2012 rok,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Olkuskiego,
  • zmiany uchwały Nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do częściowych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – placów zabaw na terenie Gminy Bolesław.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

« Powrót