Rada Gminy

2013-03-25

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
27 marca 2013 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
  • udzielenia pomocy dla Powiatu Olkuskiego,
  • przekazania środków finansowych dla Policji,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
  • wyodrębnienia w budżecie Gminy Bolesław na rok 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
  • przystąpienia do częściowych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesław w roku 2013,
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolesław,
  • określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik
 

« Powrót