Sport

2013-01-30

Nabór wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr XXII/198/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. poz. 7908)

Wójt Gminy Bolesław
Ogłasza, iż przyjmuje wnioski na realizację w 2013 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:

Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być zadania polegające na realizacji programów szkolenia sportowego oraz udziale drużyn sportowych w rozgrywkach, mające na celu poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego na terenie Gminy Bolesław lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Bolesław do działalności sportowej prowadzonej przez klub sportowy.

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji:

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu na terenie Gminy Bolesław wynosi: 45.000 zł.
 2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze konkursu.

III. Termin realizacji przedsięwzięć z projektów

Projekty zgłoszone do konkursu wniosków powinny być realizowane w okresie do

31.12.2013 r .

IV. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, jest dostępny w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. 5, na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. Wniosek o przyznanie dotacji musi przewidywać finansowy wkład własny beneficjenta w wysokości co najmniej 10 % kosztów przedsięwzięcia.
 3. Środki uzyskane z dotacji na realizacje zadania mogą być przeznaczone na
  dofinansowanie wydatków z tytułu:
 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach ( opłaty sportowe, wpisowe, koszty ubezpieczenia i przejazdu ),
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 • wynagrodzenia trenera,
 1. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 • sprawozdanie merytoryczno – finansowe za rok 2012 tj.:
  - bilans,
  - rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,
  - informacja dodatkowa (sprawozdanie merytoryczne),
 • posiadane licencje.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Bolesław, który:
 • dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt;
 • informuje o terminie uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach przyznanych na wybrane projekty.
 • uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:
  a) kwota dotacji , oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu;
  b) przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym wniosku i w ogłoszeniu o konkursie projektów ;
  c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji,.
 • ogłasza wyniki konkursu, z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:
  a) nazwy projektu i nazwy wnioskodawcy;
  b) łącznych kosztów projektu;
  c) kwoty dotacji przyznanej na projekt;
 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Wójt Gminy Bolesław zawiera umowę o dotację.
 2. Wójt Gminy Bolesław może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez  wnioskodawcę w wyznaczonym terminie uzupełnień i sprostowań do wniosku.
 3. Bez rozpatrzenia pozostają wnioski złożone po terminie oraz zawierające braki formalne nie usunięte mimo wezwania

V. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 w kopercie z nazwą zadania i nazwą składającego ofertę w terminie do dnia 14 lutego 2013r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy).

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy Bolesław zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku:
 • stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub
 • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, ze zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu (www.gminaboleslaw.pl)oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bolesławiu, zawierające informację o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

« Powrót