Rada Gminy

2012-09-17

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
19 września 2012 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
  • uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław,
  • podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania,
  • zmiany uchwały Nr XII/106/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przekazania gruntu w drodze bezprzetargowej,
  • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław,
  • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Krzykawce, stanowiącej własność Gminy Bolesław,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej działki nr 219/4 i nr 226/8,
  • wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy na potrzeby związane z działalnością statutową Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przewodniczący
Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik
 

« Powrót