Rada Gminy

2012-07-11

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
17 lipca 2012 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Bolesław

 

Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie:

  • upoważnienia Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych” w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Przewodniczący

Rady Gminy Bolesław

  /-/ Mirosław Wójcik

 

« Powrót