Rada Gminy

2012-06-22

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
26 czerwca 2012 roku o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Bolesław


Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
  • poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa,
  • podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na potrzeby związane z działalnością statutową Poczty Polskiej w trybie bezprzetargowym, na kolejne lata,
  • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania: „diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrumentu rozwoju ponadlokalnego” w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego i finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik

 

« Powrót