Rada Gminy

2012-04-20

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz. 12 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
  • absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2011 rok,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
  • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław.


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

« Powrót