Nieruchomości

2012-03-22

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w Kolonii, stanowiąca działki nr 1703/1 o pow. 0,0241ha, nr 1703/2 o pow. 0,0489ha, zapisana w KW Nr KR1O/00052689/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Kolonii przy ul. Cichej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 1703/1 przeznaczona jest pod Tereny rolnicze - 2.R.9.
  Działka nr 1703/2 przeznaczona jest pod:
 • 2.RM.44 Tereny zabudowy zagrodowej - część działki o pow. ok. 272m2,
 • 2.R.9 Tereny rolnicze - część działki o pow. ok. 217m2.
  Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 7.500,00 zł., w tym:
 • cena wywoławcza za część rolną: 825,00 zł.
 • cena wywoławcza za część budowlaną: 5426,83 zł netto + 23% VAT = 6675,00 zł brutto.
 1. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: wolna od zobowiązań.
 3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg – Kolonia” należy składać w sekretariacie UG w Bolesławiu, pok. nr 1 (Biuro Podawcze), do dnia 15 maja 2012r., do godz. 1500.
  Pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 • kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).
  Oferowane ceny powinny być wyższe od poszczególnych cen wywoławczych.
  Wzór oferty dostępny na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej UG lub w UG pok. nr 6.
 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł w pieniądzu, gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy albo w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w terminie najpóźniej do dnia 15 maja 2012r.
  Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.
  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.
  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
  Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.
 2. Termin i miejsce przetargu: 18 maja 2012r. godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 6.
 3. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg: 10.11.2011r.
 4. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 8. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 115.


Bolesław, dnia 19.03.2012r.
 

« Powrót