Rada Gminy

2012-03-15

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 23 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu olkuskiego,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno,
  • przekazania środków finansowych dla Policji,
  • zmiany Uchwały Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław,
  • wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy,
  • zmiany uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991 r.w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu,
  • ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław,
  • uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r.”.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik

 

« Powrót