Rada Gminy

2012-01-20

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 stycznia 2012 roku o godz. 10 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
  • wyodrębnienia w budżecie Gminy Bolesław na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2012,
  • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2012 rok,
  • zmiany Uchwały Nr XLVI/309/2010 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów azbestowych zeskładowanych na terenie posesji i/lub pochodzących z wymiany lub demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla mieszkańców Gminy Bolesław,
  • przystąpienia do projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław,
  • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bolesław.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

« Powrót