Wybory Samorządowe 2014

2014-12-01

WYNIKI - Wybory samorządowe 2014

 

Wybory samorządowe 2014

więcej »

2014-11-28

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu pełni dyżur w sobotę 29 listopada 2014 w godzinach 8.00 – 20.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58.

więcej »

2014-11-14

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu pełni dyżur w sobotę 15 listopada 2014 w godzinach 8.00 – 20.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58.

więcej »

2014-10-31

INFORMACJA

W związku z wyborami do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław – pokój nr 4 - w terminie od dnia 27.10.2014 roku do dnia 07.11.2014 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Ryszard Januszek
 

więcej »

2014-10-21

LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY W BOLESŁAWIU

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Bolesławiu przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego
z warunków określonych w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 22 października 2014 r.
godz. 10.00, pok. 22 Urzędu Gminy Bolesław
– siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu
Elżbieta Kubańska
 

więcej »

2014-10-20

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:

a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

więcej »

2014-10-20

ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu informuje, że w dniu 22 października 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Bolesław / pokój nr 22 / odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesław dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

więcej »