GOPS

2016-10-19

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Caritas, Gmina Bolesław

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

więcej »

2016-10-10

Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 1. Opis przedmiotu zamówienia

  Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”.

  Prosimy o przedstawienie kosztów usługi dostarczenia do siedziby zamawiającego zestawu obejmującego na jedną osobę: kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka.

więcej »

2016-06-07

MIESZKANIA CHRONIONE

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Skierowanie do mieszkania chronionego następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46.

Termin: do 31.08.2018 r. będą przyjmowane zgłoszenia osób zainteresowanych powyższą formą pomocy.

więcej »

2016-05-31

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Bolesław 31.05.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia:

Prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

Szczegółowy zakres prac:

 1. Malowanie ścian:
  1. Zerwanie tynków – 103,5 m2
  2. Zerwanie płytek – 18 m2
  3. Wykonanie tynków – 103,5 m2
  4. Skrobanie ścian – 44 m2
  5. Szpachlowanie ścian po skrobaniu – 44 m2
  6. Gruntowanie ścian – 240 m2
  7. Malowanie ścian – 240 m2
  8. Mycie po robotach remontowych
  9. Wywiezienie gruzu
 2. Wymiana podłóg - ułożenie płytek – podłoga 18 m2
 3. Adaptacja toalet:
  1. Wymiana umywalki + terma
  2. Dostosowanie toalety do osób niepełnosprawnych
 4. Wymiana stolarki drzwi:
  1. Wymiana drzwi wewnętrznych (w tym koszt drzwi)
  2. Wymiana drzwi wejściowych, aluminiowych – pełnych (w tym koszt drzwi)
 5. Wymiana kratek wentylacyjnych (w tym koszt kratek)
 6. Wymiana instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania:
  1. Wymiana lamp i przeróbka instalacji (w tym koszt lamp)
  2. Wymiana grzejników (w tym koszt grzejników)

więcej »

2016-05-24

POMOC ŻYWNOŚCIOWA MAJ 2016

Program FEAD

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2016 - Program FEAD

 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będą rozprowadzać paczki z żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 • Każda paczka przysługuje jednej osobie - więc 5 osobowa rodzina dostanie 5 paczek.
 • Każda paczka waży ok. 8 kg.
 • Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, których dochody nie przekraczają:
  • 951 zł netto - osoby samotne,
  • 771 zł netto na osobę w rodzinie.
 • Aby otrzymać paczkę żywnościową trzeba uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu skierowanie.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [10] [11] [12]   następna strona »